محصول مورد نظر با موفقیت به سبد خرید افزوده شد.

راهنمای اپراتوری صحیح برش و عیب یابی دستگاه های اره نواری

  • پنجشنبه 6 دی 1397
  • مقالات

اره نواری

شکل ظاھری براده ھا مي تواند اطلاعات کاملی در مورد فرايند برشکاری به ما بدھد. يک اپراتور ماھر بايد توانايی انتخاب ميزان سرعت تيغ اره نواری فولاد بر و ميزان باردھی را با توجه و نگاه به شکل ظاھری براده ھا داشته باشد. حرارت بوجود آمده در اثر اصطکاک در حين برش باعث کند شدن دندانه ھای تيغ اره نواری مي شود، به ويژه در حين برش قطعات سخت و سنگين. به عنوان يک قانون کلی مي توان گفت که برای سطح مقطع ھای برش بزرگتر، بايد سرعت برش را کاھش داد.

 

مشکالت و روشھای رفع عيب اره نواری

کنده شدن و يا شکستن دندانه تيغ اره

از تيغ اره با دندانه مناسب و سرعت برش مناسب استفاده گردد.

حذف ارتعاشات و لرزشھا با محکمتر گرفتن قطعه کار.

گردش خالف جھت تيغ اره بررسی گردد

شکستن تيغ اره و يا شکستگی از محل جوش آن

گايدھا و راھنما ھا را در نزديک ترين موقعيت ممکن قرار دھيد.

راھنمای کناری زياد محکم شده است.

کشش تيغ اره را تنظيم نماييد.

اندازه تيغ اره برای قطر غلطک ھای آن سنگين است

ميزان باردھی يا فيد بايد کاھش پيدا کند.

 

کند شدن سريع دندانه ھا

کم کردن سرعت برش.

درگير کردن کامل دندانه ھا.

تنظيم کردن فشار باردھی.

استفاده از جداول برش برای انتخاب تيغه صحيح.

عدم برش مستقيم تيغه

سرعت باردھی را کاھش دھيد.

راھنما ھا را تا حد ممکن نزديک تنظيم نماييد.

راھنما ھا را تا حد ساييدگی تنظيم نماييد.

ميزان کشش تيغ اره را افزايش دھيد.

لبه کردن در پشت و يا شيار در داخل تيغه ھا

غلطک ھای پشتی را به نحوی تنظيم کنيد که ھردو بطور يکسان فشار وارد کنند.

راھنما ھای کناری را تنظيم نماييد.

مايع خنک کننده را بررسی کنيد.

تنظيم تيغ اره را بررسی نماييد.

بلبرينگ ھای پشت تيغ اره را تنظيم کنيد تا فشار به ھردو بطور مساوی وارد شود.

لرزش تيغ اره در ھنگام برش

جداول برش را برای انتخاب صحيح تيغ اره بررسی نماييد.

قطعه کار محکم گرفته شده باشد.

ميزان کشش تيغ اره را افزايش دھيد.

ميزان فشار باردھی را تنظيم نماييد.

سرعت را افزايش دھيد.

باردھی گلويی loading Gullets

سرعت را بر اساس خاصيت ماده مورد برش تنظيم نماييد.

سطح نھايی برش زبر

از تيغ اره با تعداد دندانه بيشتر استفاده نماييد.

از سرعت برش بيشتر استفاده نماييد.

فشار باردھی را کاھش دھيد.

آھستگی و کندی ميزان برش

فشار باردھی را افزايش دھيد.

ازميزان سرعت باالتر استفاده نماييد.

خارج شدن از تنظيم زودھنگام

تيغ اره ھا پھنای زيادی برای شعاع برش مورد نظر دارند.

از سرعت کمتر استفاده کنيد.

راھنما ھا را تنظيم نماييد.

خميدگی تيغ اره

فشار باردھی را کاھش دھيد.

راھنماھای کناری سفت ھستند.

از تيغه مناسب برای شعاع برش خود استفاده نماييد.

تيغه در کار گير کرده است.

تيغ اره در قطعه کار گير می کند

فشار باردھی را کاھش دھيد.

ميزان کشش تيغ اره را بررسی نماييد.

سرعت را کاھش دھيد. تيغ اره ھنگام برش صدا ميدھد (جيغ ميکشد)

فشار باردھی را افزايش دھيد.

سرعت را کاھش دھيد.

گام دندانه ھا را بررسی کنيد.

براده ھا به تيغ اره ميچسبند (جوش می خورند)

برس تيغ اره را چک کنيد.

فشار باردھی را کاھش دھيد.

مايع خنک کننده را بررسی کنيد.

سرعت برش بيش از اندازه باال می باشد.

تيغ اره در حال حرکت تاب دارد

محل جوش را بررسی کنيد.

بلبرينگ ھای پشتيبان را بررسی کنيد.

دستگاه را چک کنيد.

 

تيغ اره داخل قطعه کار نمی شود

ميزان سختی ماده مورد برش را بررسی نماييد.

سرعت را افزايش دھيد.

برش بصورت مستقيم صورت نمی گيرد.

کشش نامناسب تيغ اره.

قطعه کار بصورت محکم گرفته نشده است. آنرا محکم کنيد.

از تيغ اره با گام بزرگتر استفاده کنيد

سرعت پيشروی را کاھش دھيد.

شکستگی زود ھنگام

سرعت پيشروی خيلی زياد می باشد.آنرا کاھش دھيد.

کشش تيغ اره خيلی زياد است و بايد کاھش يابد.

پھنای گام دندانه ھا زياد است.

لرزش تيغ اره زياد است.

سايش سريع دندانه ھا:

سرعت برش زياد است آنرا کاھش دھيد.

تيغ اره با گام دندانه صحيح انتخاب نشده است.

قطعه کار بصورت محکم در گيره بسته نشده است.

لرزش زياد است و نياز انجام سرويس و تعميرات می باشد.

مايع خنک کننده اشتباه انتخاب شده است.

دندانه ھای پليسه کرده

قطعه کار محکم و صحيح گرفته نشده است.

نياز به تعميرات و سرويس دستگاه می باشد.

گام دندانه بصورت اشتباه انتخاب شده است.

خوردگی و ساييدگی دييسک

ميزان کشش نامناسب تيغ اره